Home / יזמות

יזמות

למידה מוטת עתיד

אל תוך למידה מוטת עתיד מתכנסים היבטים שונים רבים, בניהם היבט פדגוגי והיבט ארגוני, אלו מהווים את ההיבטים החשובים ביותר ליישום בהצלחה של פדגוגיה מונחית עתיד. היבטים אלו של למידה מוטת עתיד מבוססים על פרויקטים בהם נוסו על הגדרה של כוללת של שדה הפעולה החינוכי הנדרש לתשומת לב בעת הנחלת למידה מוטת עתיד.

Read More »